Databeskyttelse ved tilmelding til nyhedsbrev
1. navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige samt virksomhedens databeskyttelsesrådgiver

Nedenstående ”Orientering vedrørende nyhedsbreve” gælder for databehandling hos:

Dataansvarlig:
Smilebox
C.F. Møllers Alle 48
2300 København S
E-Mail: contact@smilebox.dk

Smilebox ansvaret for databehandlingen (jf. databeskyttelsesforordningens art. 26), såfremt ansvaret for en bestemt tjeneste ikke udtrykkeligt er overdraget til et af de to selskaber.Smilebox kan kontaktes på ovenstående adresse, contact@smilebox.dk.

2. Behandling af og opbevaringstid for personoplysninger samt brugens karakter og formål
obligatoriske oplysninger.
Din e-mailadresse bruger vi til udsendelse af vores gratis nyhedsbrev, som udkommer med jævne mellemrum. Til dette formål gør Smilebox brug af forskellige serviceudbydere, som er bundet af vores instrukser (databehandlere).

Frivillige oplysninger
Derudover kan du frivilligt afgive følgende oplysninger:

Ønsket tiltaleform/titel
For- og efternavn

Disse data indsamles for at

Du kan modtage vores nyhedsbreve pr. e-mail
vi kan bruge personlig tiltale over for dig i vores nyhedsbreve.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for fremsendelsen af vores nyhedsbrev pr. e-mail er dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i databeskyttelsesforordningen.

Nyhedsbrevets indhold

Nyhedsbrevene indeholder nyheder fra Smilebox, fx oplysninger om særlige tilbud, rabatkuponer, rådgivningsemner, aktuelle kampagner og konkurrencer. Med henblik på at sikre en høj kundetilfredshed udsender vi målrettede spørgeundersøgelser med fokus på relevante emner med jævne mellemrum.
For at gøre nyhedsbrevenes indhold så brugbart og interessant som muligt, modtager vi en tilbagemelding på, hvilke af vores nyhedsbreve du åbner, så vi kan konstatere, hvilke af emnerne der er mest interessante for dig.

Sammenstilling af data
De afgivne oplysninger sammenholdes med data, som vi har registreret tidligere i forbindelse med konkurrencer, abonnementer på nyhedsbreve og i vores kundedatabase med henblik på at kunne sammenføre de nyindsamlede data med allerede eksisterende datasæt og dermed undgå dubletter. Hvis du ved tilmeldingen til nyhedsbrevet kun oplyser din e-mailadresse, men allerede er kendt hos os fra en af de førnævnte kilder, bruger vi også din valgte tiltaleform og dit for- og efternavn i vores nyhedsbreve for at tiltale dig personligt.
Denne sammenstilling af data sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. f, 1. pkt. med henblik på at forfølge vores legitime interesser. Ovenstående formål anses som legitime i henhold til førnævnte bestemmelse.

Personaliserede brugerprofiler ved hjælp af aisuite
Vi registrerer og bruger din e-mailadresse samt den ønskede tiltaleform og dit for- og efternavn, såfremt du angiver disse oplysninger, når du tilmelder dig nyhedsbrevet, tillige med din brugeradfærd (fx åbning af sider, klik på links samt købsadfærd) for at kunne personalisere vores nyhedsbreve og tage højde for dine individuelle interesser.

orordningens art. 6, stk. 1, lit. a, 1. pkt.

afmelding af nyhedsbreve
Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet. Hver udgave af nyhedsbrevet indeholder et link til dette formål, eller du kan sende en e-mail til: service@rossmann.dk.

3. Kunderettigheder
Du har ret til:

At få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15. Du har herunder især ret til at få information om formålene med behandlingen, om de berørte kategorier af personoplysninger, om de kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, om den påtænkte opbevaringstid, om retten til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod behandlingen, om retten til at indgive en klage, om hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos os, samt om forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering og i givet fald meningsfulde oplysninger om logikken heri;

At få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget uden unødig forsinkelse eller få fuldstændiggjort de personoplysninger, vi har registreret om dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16;
at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17, såfremt behandlingen ikke er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en retlig forpligtelse, af hensyn til samfundsinteresser eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares;
at opnå begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 18, såfremt du bestrider rigtigheden af personoplysningerne, såfremt behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne, såfremt vi ikke længere har brug for personoplysningerne, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller såfremt du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af databeskyttelsesforordningen art. 21;
at modtage de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, eller til at få oplysningerne transmitteret til en anden dataansvarlig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20;
at indgive klage til en tilsynsmyndighed, jf. databeskyttelsesforordningens art. 77. Som regel kan du rette henvendelse til tilsynsmyndigheden i det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdssted, eller hvor vi har vores forretningssted.
4. Ret til indsigelse
Såfremt dine personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. f, 1. pkt., har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 21, såfremt der foreligger grunde, der vedrører din særlige situation, eller såfremt indsigelsen er rettet mod direkte markedsføring. I sidstnævnte tilfælde har du en generel indsigelsesret, som vi efterkommer uden angivelse af en særlig situation.
Hvis du ønsker at gøre brug af retten til indsigelse, kan du blot sende en e-mail til contact@smilebox.dk

5. Ret til tilbagetrækning
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den databehandling, der har fundet sted på baggrund af samtykket inden tilbagekaldelsen.